Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) przez STREFA ODO Karolina Krużewska-Ossowska z siedzibą przy ul. Rumiankowej 19, 83-000 Juszkowo, NIP 669-159-21-81, REGON 380372448 , dalej „STREFA ODO”.
 2. W niniejszym Regulaminie Usługobiorca to:
  1. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
  2. osoba prawna;
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Usługobiorca może wybrać jedną lub więcej z poniższych usług (dalej: „Usługi”):
  1. usługa zewnętrznego inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”),
  2. usługi doradcze on-line, telefonicznie lub przy użyciu innych komunikatorów i środków porozumiewania się na odległość w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony informacji,
  3. szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony informacji,
  4. przeprowadzanie audytów zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa,
  5. opracowywanie wzorów dokumentów (w tym wytycznych i polityk).
 4. Usługi świadczone przez STREFĘ ODO są odpłatne.

Złożenie zamówienia

 1. Usługobiorca zainteresowany świadczeniem usług przez STREFĘ ODO składa drogą mailową na adres biuro@strefaodo.pl, telefoniczną pod numerem    +48 605631988 lub poprzez formularz zamówienia zamieszczony na www.strefaodo.pl prośbę o kontakt lub prośbę o przedstawienie oferty handlowej. O ile jest to możliwe potencjalny Usługobiorca powinien przedstawić zakres usług, którym jest zainteresowany, branżę, w której działa oraz liczbę zatrudnionych pracowników.
 2. O ile będzie to możliwe na podstawie posiadanych informacji, STREFA ODO przedstawi ofertę ważną 30 dni. Jeżeli przedstawienie oferty nie będzie możliwe STREFA ODO skontaktuje się z potencjalnym Usługobiorcą aby omówić zakres oferty.
 3. Oferta powinna zawierać: zakres Usług, czas ich trwania, początek wykonania oraz wynagrodzenie i warunki płatności.
 4. Zawarcie umowy na podstawie Regulaminu oraz na warunkach wskazanych w ofercie następuje po otrzymaniu przez STREFĘ ODO oświadczenia o przyjęciu oferty drogą elektroniczną lub pisemnie.
 5. STREFA ODO może wprowadzić standardowy cennik Usług obowiązujący do stałych i standardowych Usług.
 6. Strony mogą rozszerzyć warunki umowy o inne bardziej szczegółowe postanowienia. 

Zasady świadczenia usług

 1. Usługi są świadczone przezSTREFAODO z najwyższą starannością oraz zachowaniem zawodowego profesjonalizmu.
 2. STREFA ODO posiada wiedzę i kwalifikacje do świadczenia usług dla Usługobiorców.
 3. STREFA ODOzobowiązuje się do zachowanie poufności informacji pozyskanych w trakcie świadczenia Usług.
 4. STREFA ODO stara się udzielić odpowiedzi na zapytanie niezwłocznie, jednakże w niektórych przypadkach może nie być to możliwe wtedy STREFA ODO dołoży staranności aby udzielić odpowiedzi w terminie 2 dni roboczych.

Wymagania techniczne do otrzymania oferty i skorzystania z usługi

 1. W przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną – Usługobiorca musi posiadać rozsądnie szybki dostęp do Internetu oraz działającą pocztę email lub inny komunikator przekazany STREFIE ODO.
 2. STREFA ODO nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania poczty e-mail Usługobiorcy, w szczególności nie jest w stanie zagwarantować, że przekazana przez wiadomość nie zostanie zakwalifikowana jako spam.

Odstąpienie od umowy i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca może rozwiązać umowę ze STREFĄ ODO z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. STREFA ODO może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym jeżeli Usługobiorca jest w zwłoce z płatnością o co najmniej 30 dni pomimo wezwania do zapłaty lub o ile Usługobiorca nie przekazuje STREFIE ODO dokumentacji i informacji niezbędnych do świadczenia Usług także pomimo wcześniejszego wezwania.
 3. Jeżeli Usługobiorca jest konsumentem i zawrze umowę ze STREFĄ ODO w formie elektronicznej to ma prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o przyjęciu oferty. Formularz odstąpienia znajduje się w załączniku do regulaminu.

Reklamacje

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia uzasadnionej reklamacji na świadczone usługi. Reklamacji należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, szczegóły podstawy reklamacji na adres e-mail biuro@strefaodo.pllub poprzez formularz reklamacji zawarty na stronie www.strefaodo.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie 14 dni roboczych od dnia ich skutecznego złożenia.

Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż administratoremdanych osobowych Usługobiorcy, jego pracowników, podwykonawców, współpracowników, klientów oraz wszelkich innych danych niezbędnych do realizacji Usługi jest STREFA ODO Karolina Krużewska-Ossowska z siedzibą przy ul. Rumiankowej 19, 83-000 Juszkowo.
 2. Dane, o których mowa w ustępie powyżej będą przetwarzane jedynie w celu kontaktu, złożenia oferty, przyjęcia, potwierdzenia oraz realizacji Usługina podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i celach wskazanych w treści tych zgód. Podane dane będą przetwarzane na podstawie umowy na świadczenie usług zawartej z administratorem.
 3. Dane osobowe Usługobiorców mogą być ujawnione:
  1. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  2. zewnętrznym podmiotom wspierającym STREFA ODO w zakresie usług informatycznych i księgowych.
 4. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania usługi. Powierzenie może odbyć się tylko za wiedzą i zgodą Usługobiorcy.
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail wskazany na stronie www.strefaodo.pl.
 8. Jeżeli Usługobiorca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych przez STREFA ODO. W razie braku podania danych osobowych, STREFA ODO nie będzie świadczyć wskazanych usług.
 10. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Usługobiorcy skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływana Usługobiorcę.

Postanowienia końcowe

 1. STREFA ODO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.Usługobiorcy zostaną poinformowani o wejściu w życie zmian z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1

 

Formularz odstąpienia od umowy

 

Dane Usługobiorcy:

Imię i nazwisko/nazwa firmy:
Adres:
Formularz nie zwalnia Usługobiorcy ze zobowiązań wynikających z zawarcia przez niego umowy na usługi, w szczególności z poniesienia kosztów wykonania usługi przez Usługodawcę.

Niniejszym odstępuję od umowy na świadczenie usług przez STREFA ODO na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług udostępnionym na stronie www.strefaodo.pl.

Data i podpis: