Audyt RODO

 

RODO poza wzmocnieniem dotychczas obowiązujących zasad przetwarzania danych osobowych wprowadza wiele nowości, których głównym celem jest ochrona prawa do prywatności osób fizycznych w świetle postępu technologicznego i możliwości przetwarzania danych osobowych na wielką skalę. 

Audyt RODO ma na celu sprawdzić poziom zgodności przetwarzania danych osobowych w Państwa firmie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz pokazać jakie działania należy podjąć, aby firma działała w pełni zgodnie z RODO.

 

Audyt RODO obejmuje:

  • wizję lokalną kluczowych lokalizacji
  • wywiady z pracownikami zajmującymi się na co dzień przetwarzaniem danych osobowych
  • sprawdzenie poprawności stosowanych przez Państwa zgód, regulaminów, klauzul informacyjnych i ich stopień dostosowania do rozszerzonego obowiązku informacyjnego
  • sprawdzenie wzorów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z nowymi wymogami
  • analizę zasadności wyznaczenia inspektora ochrony danych
  • analizę zasadności prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych
  • analizęstanu faktycznego zabezpieczeń w firmie
  • politykę bezpieczeństwa i zarządzania uprawnieniami oraz ich wpływ na poziom zabezpieczenia zbiorów danych, przetwarzanych w formie elektronicznej
  • sprawdzenie poziomu zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej
  • szkolenie Państwa pracowników w zakresie ochrony danych osobowych

Raport z audytu RODO

Po wykonanym audycie RODO otrzymują Państwo raport, zawierający stopień dostosowania firmy do wymagań RODO. Audyt RODO będzie zawierał rekomendację działań korygujących, które powinniście Państwo wdrożyć celem dostosowania organizacji do wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.